Vejlaug Dalevænget

Munkerup Hulerød Grundejerforening

Sol strand vand fritid natur

Munkerup Hulerød Grundejerforening

Vejlauget Dalevænget - vedtægter

Vedtægter for vejlauget for Dalevænget, Munkerup, 3120 Dronningmølle

 

 

§ 1

Formål

Vejlaugets formål er at sikre vedligeholdelsen af og evt. forbedre forholdene omkring den private vej Dalevænget, Munkerup, 3120 Dronningmølle. Forbedringer kan kun gennemføres efter forudgående beslutning ved en vejlaugsforsamling.

 

§ 2

Medlemskab

Medlemskabet af vejlauget er frivilligt, og som medlem kan optages alle, som ejer en parcel på Dalevænget eller har udkørsel til Dalevænget.

 

§ 3

Styrelse

Lauget styres af 3 udvalgte medlemmer, som vælges af medlemmerne efter simpelt flertal ved en afstemning. Styrelsen vælges for en periode af 4 år af gangen ved en vejlaugsforsamling. Styrelsen tegner vejlauget over for tredjemand, og skal forvalte vejlaugets midler til medlemmernes bedste.

Der vælges 1 suppleant til styrelsen. Styrelsesmedlemmerne og suppleanten skal så vidt muligt vælges blandt medlemmer, der naturligt repræsenterer både fastboende og ikke fastboende.

 

§ 4

Kontingent

Der indbetales et årligt kontingent til vejlaugets kasse. Kontingentets størrelse fastsættes for 2 år af gangen ved vejlaugsforsamlingen. Ved påbud fra myndighederne om ekstraordinær vedligeholdelse, kan vejlauget opkræve ekstraordinært kontingent fra alle parcelhaverne på Dalevænget.

Kontingentet indbetales til styrelsens regnskabsrepræsentant og indsættes på en særlig bank- eller girokonto.

 

§ 5

Anvendelse af vejlaugets midler 

Kontingentet kan kun anvendes til vedligeholdelse og forbedring af vejen og de trafikale og sikkerhedsmæssige forhold omkring vejen, Dalevænget, 3120 Dronningmølle.

Vejlauget forpligter sig overfor medlemmerne til

primært at anvende midlerne bedst muligt i forhold til vedligeholdelse af vejens belægning

og endelig at fremme ovennævnte forhold bedst muligt i forhold til myndigheder og enkeltpersoner.

 

§ 6

Forsamling og regnskab

Hvert 2. år afholdes i august en vejlaugsforsamling, hvor medlemmerne indbydes til at deltage, og hvor der vælges ny styrelse og fremlægges regnskaber. Hvert medlem har stemmeret med 1 stemme for hver parcel.

Indkaldelsen til vejlaugsforsamlingen udsendes senest 14 dage før mødet, og vedtægtsændringer kan kun behandles, hvis de er opført og forklaret tydeligt i indkaldelsen.

 

Vejlaugets regnskaber føres af styrelsen og kontrolleres og revideres af et fjerde vejlaugsmedlem – valgt på vejlaugsforsamlingen - inden det fremlægges af styrelsen for forsamlingen.

 

Regnskabet skal indeholde en balance for indtægter og udgifter samt en status for kassebeholdningen og aktiver i øvrigt.

 

Styrelsen kan i særlige tilfælde indkalde til ekstraordinær vejlaugsforsamling med 14 dages frist og med udsendelse af skriftlig indkaldelse til medlemmernes faste bopælsadresse.

 

§ 7

Vedligeholdelsesregler

Vejlauget kan på styrelsesmøderne vedtage regler for parcellernes vedligeholdelse af arealerne ud til vejen. Reglerne er vejledende og bør efterkommes af medlemmerne. Reglerne må kun indeholde forhold, der har med den fælles vedligeholdelse af vejen og med trafikforholdene på vejen at gøre.

 

§ 8

Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan kun ændres efter beslutning på en vejlaugsforsamling. Til ændring af §1 og §5 kræves en majoritet af 2/3 af medlemmerne, mens for ændring af de øvrige paragraffer kun kræves simpelt flertal blandt medlemmerne.

 

§ 9

Vejlaugets opløsning

Vejlauget kan kun opløses efter beslutning på en vejlaugsforsamling, og da skal det ske med en majoritet af 2/3 af medlemmerne. Ved Vejlaugets opløsning overføres dets midler til medlemmerne i lige store dele for hver parcel. 

 

Munkerup Hulerød Grundejerforening 2017